Facebook Google Plus Kontakt

Księgi handlowe

Tworzenie Planu kont,
Dekretacja dokumentów,
Uzgadnianie kont rozrachunkowych,
monitoring płatności,
Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz WNiP,
Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
Sporządzanie deklaracji podatkowych,
Sporządzanie sprawozdań do GUS,
Archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy,
Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
Przygotowanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
Udzielanie konsultacji księgowych.